VELKOMMEN TIL ADVOKATFIRMAET BJERRE

Mangeårig erfaring og ekspertise

OM ADVOKATFIRMAET

Advokat (H) Jakob Bjerre

Jeg rådgiver primært indenfor arbejdsret, både kollektivt og individuelt, såvel som persondataret knyttet hertil. Herforuden har jeg stor erfaring med bisidderrollen i forbindelse med undersøgelses- og granskningskommissioner, senest i forbindelse med både Mink- og Skattekommissionen, hvor jeg er/var beskikket af begge Kommissioner som bisidder. Ydermere har jeg erfaring med miljøretlige spørgsmål, strafferet og fast ejendom, ligesom jeg har omfattende viden om, og erfaring med, procedure- og retssagsførelse både for Byretter, Landsretter, Højesteret, Arbejdsretten og De Faglige Voldgiftsretter. Som følge heraf har jeg en længere række principielle sager bag mig, herunder flere ført for Højesteret. I 2010 og fra 2015-2016 var jeg konstitueret som landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret, ligesom jeg igennem mere end et årti har været ansat advokat i arbejdsmarkedshovedorganisationen, FTF (nu del af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH). Min store arbejdsretlige og processuelle erfaring har jeg desuden benyttet igennem flere år som fast tilknyttet ekstern lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet, hvor jeg både har undervist i arbejdsret, civilprocesret, samt en række offentligretlige fag. Endvidere har jeg undervist på Politiskolen, samt på arbejdsretlige kurser for både FTF (nu FH), DJØF og Danske Advokater, ligesom jeg flere gange har været benyttet som oplægsholder og dirigent ved adskillige generalforsamlinger i foreningsregi. Jeg er desuden fast tilknyttet Advokatsamfundet som underviser på advokatuddannelsen, ligesom jeg underviser på uddannelsen for erhvervsjuridiske fuldmægtige i advokatbranchen. Foruden dansk forstår og taler jeg de nordiske sprog, såvel som engelsk og tysk. Som følge heraf er jeg tillige medlem af det internationale netværk for advokater specialiseret i arbejdsret, European Employment Lawyers Association (EELA), ligesom jeg er medlem af Dansk Forening for Arbejdsret, Foreningen af Procedureadvokater og Advokatsamfundet.

Curriculum Vitae

2022 

Indehaver, Advokat (H), Advokatfirmaet Bjerre

2020 – 2022

Advokat (H) ved Advokatfirmaet Koch/Christensen

2021

Medlem af Foreningen Højesteretsskranken

2019

Cambridge University, Judge Business School, Executive education

2018  2020

Senioradvokat (H) ved Bech-Bruun Advokatfirma

2017 

Tilknyttet Advokatsamfundet som fast underviser på advokatuddannelsen

2015 – 2016

Konstitueret landsdommer, Østre Landsret

2014 

Ekstern lektor i retsvidenskab, Københavns Universitets Juridiske Fakultet

2010

Konstitueret landsdommer, Vestre Landsret

2007  2018

Advokat (H) ved FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (nu del af FH)

2006  2007

Advokatfuldmægtig og advokat, Bech-Bruun Advokatfirma

2004  2006

Advokatfuldmægtig, Plesner Advokatfirma

2003  2004

Direktionsfuldmægtig, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

2003

Cand. jur., Københavns Universitet og University of Strathclyde, Glasgow, UK

Arbejdsområder

Arbejdsret

Jeg rådgiver både faglige organisationer, enkeltlønmodtagere samt mindre arbejdsgivere vedrørende alle spørgsmål indenfor arbejdsretten. Jeg rådgiver både på ad-hoc basis, såvel som i væsentligt mere langstrakte og komplekse forløb, ofte i kombination med procesførelse for enten de almindelige domstole eller de fagretlige organer. Mine arbejdsområder omfatter rådgivning både i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, kollektiv arbejdsret, overenskomstindgåelse, spørgsmål om diskrimination og tjenestemænd, kunde- og konkurrenceklausuler, direktørkontrakter og funktionærforhold. Endelig har jeg, som en yderligere kompetence på området, specialiseret mig i at bistå embedsmænd og andre, der som led i deres ansættelsesforhold bliver indkaldt til at afgive forklaring for både undersøgelses- og granskningskommissioner. Jeg har desuden fungeret som partsudpeget dommer i en række faglige voldgiftssager, ligesom jeg aktuelt er udpeget som dommer i regi af Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration).   

Konfliktløsning og retssagsførelse

Som procedureadvokat har jeg møderet for alle instanser og har ført en omfattende mængde retssager igennem to årtier, heraf adskillige principielle der er er blevet trykt/omtalt i både Ugeskrift for Retsvæsen og den retsvidenskabelige litteratur. Som følge af min baggrund som konstitueret landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret, har jeg tillige stor erfaring med retssagsførelse set fra domstolenes perspektiv. Jeg har derfor også praktisk viden om – og forståelse for – de forskellige virkemidler i forbindelse med en retssags gennemførelse. Ydermere er jeg medlem af Foreningen Højesteretsskranken som følge af min interesse for procedure, samt det faktum at jeg har ført flere sager for Højesteret.

Øvrige kompetenceområder

Foruden ovenstående har jeg i flere år beskæftiget mig med forskellige miljøretlige spørgsmål, fast ejendom, strafferet og almindelig kontraktsret i form af aftaleindgåelse, fortolkning mv. Jeg har desuden repræsenteret klienter i flere sager vedrørende foreningsretlige spørgsmål, ligesom jeg har været beskikket som forsvarsadvokat i en principiel sag om strafferetlig forældelse for Højesteret.

Undervisning og specialtilpassede kursusforløb

Sideløbende med mit hverv som advokat har jeg igennem mange år undervist på både Københavns Universitet (den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse), for Advokatsamfundet (advokatuddannelsen), DJØF (efteruddannelse for advokater og jurister), Danske Advokater (efteruddannelse for advokater og jurister) samt på uddannelsen for erhvervsjuridiske fuldmægtige i advokatbranchen. Hertil kommer specialtilpassede kursusforløb for en mængde organisationer og private virksomheder. Jeg er som følge heraf en meget trænet formidler, og tilbyder individualiserede undervisningsforløb, hvad enten over få timer, hele, eller flere dage. Dette uanset om ønsket er specialiserede arbejdsretlige, procesretlige eller andre former for undervisnings- eller kursusforløb. 

Få en vurdering af din sag

Mit mål er at rådgive – aldrig alene at levere sagsbehandling