Betingelser og klientoplysninger

Forretningsbetingelser og klientoplysninger

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet Jakob Bjerre (”Advokatfirmaet”) udfører, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Advokatfirmaet er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til at give sine klienter en række oplysninger. Disse oplysninger fremgår nedenfor sammen med de øvrige forretningsbetingelser.

 1. Advokatfirmaet

Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med CVR. nr. 39216752.

Advokatfirmaet drives fra adressen Tjørnebakken 11, 2800 Kongens Lyngby og kan kontaktes på:

Tlf. nr.: +45 31 72 15 55

E-mail: jakob@advokatbjerre.dk

Hjemmeside: advokatbjerre.dk

Advokat Jakob Bjerre er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

 1. Advokatfirmaets løsning af opgaven

Advokatfirmaet modtager og udfører opgaver under iagttagelse af reglerne i retsplejeloven, de advokatetiske regler og gældende ret i øvrigt.

Advokatfirmaet rådgiver alene om dansk ret.

Ved modtagelse af en opgave aftaler Advokatfirmaet og klienten omfanget af Advokatfirmaets bistand. Omfanget af Advokatfirmaets bistand kan løbende justeres. Advokatfirmaet udfører en modtaget opgave til dens afslutning, medmindre andet er aftalt.

I forbindelse med Advokatfirmaets modtagelse af opgaven, undersøger Advokatfirmaet, om der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis Advokatfirmaets honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honorarer og om de mulige konsekvenser for klienten.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden Advokatfirmaets forudgående udtrykkelige samtykke. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Klienten er til hver en tid berettiget til at bringe samarbejdet med Advokatfirmaet til ophør. I så fald er Advokatfirmaet berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse frem til tidspunktet for samarbejdets ophør.

Advokatfirmaet kan bringe samarbejdet til ophør under iagttagelse af de advokatetiske regler punkt 11.

Ved ophør af samarbejdet mellem Advokatfirmaet og klienten udleverer Advokatfirmaet som udgangspunkt originale dokumenter til klienten senest i forbindelse med opgavens afslutning. Advokatfirmaet opbevarer sagsakter i mindst fem år fra afslutningen af opgaven.

 1. Interessekonflikter

I forbindelse med modtagelsen af en opgave undersøger Advokatfirmaet, om der foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, der hindrer Advokatfirmaet i at påtage sig opgaven.

 1. Fortrolighed

Advokatfirmaet behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter. Pligten til fortrolighed gælder med respekt for de regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder.

 1. Klientmidler

Advokatfirmaet modtager ikke betroede midler, men alene betaling for udført arbejde og udlæg. Derfor administrerer Advokatfirmaet ikke en klientkonto, der underlagt regler for behandling af klientmidler.

 1. Honorar og omkostninger

Advokatfirmaet beregner honorar på baggrund af en samlet vurdering. I vurderingen indgår bl.a. den af Advokatfirmaet anvendte tid, opgavens kompleksitet, det ansvar, som opgaven indebærer for Advokatfirmaet, opgavens betydning og værdi for klienten samt opgavens udfald. Honoraret tillægges moms efter gældende regler. 

Ved påbegyndelsen af en opgave vil Advokatfirmaet efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.  

Advokatfirmaet fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud, medmindre andet aftales.

Betalingsbetingelser er 8 kalenderdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.

Bankforbindelse: Sparekassen Thy – Reg. 9090 Konto 0005918324

 1. Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger.

Advokatfirmaets erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab. Hertil henregnes bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, mistet goodwill eller image samt tab af data. Erstatningsansvar for rådgivning og bistand er begrænset til kr. 5.000.000.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af Advokatfirmaet eller med Advokatfirmaets bistand.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker Advokatfirmaets udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø.

 1. Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt.

 1. Persondata

Oplysninger om Advokatfirmaets behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer fremgår af Advokatfirmaets privatlivspolitik, der findes på Advokatfirmaets hjemmeside www.advokatbjerre.dk 

 1. Markedsføring

Advokatfirmaet er i sin markedsføring berettiget til at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

 1. Klager, lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende Advokatfirmaets rådgivning er underlagt dansk ret og afgøres af de danske domstole.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet kan behandle adfærdsklager og tvister vedrørende Advokatfirmaets honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmesideadressen er www.advokatnaevnet.dk