Arbejdsområder

Arbejdsområder

Arbejdsret

Jeg rådgiver både faglige organisationer, enkeltlønmodtagere samt mindre arbejdsgivere vedrørende alle spørgsmål indenfor arbejdsretten. Jeg rådgiver både på ad-hoc basis, såvel som i væsentligt mere langstrakte og komplekse forløb, ofte i kombination med procesførelse for enten de almindelige domstole eller de fagretlige organer. Mine arbejdsområder omfatter rådgivning både i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, kollektiv arbejdsret, overenskomstindgåelse, spørgsmål om diskrimination og tjenestemænd, kunde- og konkurrenceklausuler, direktørkontrakter og funktionærforhold. Endelig har jeg, som en yderligere kompetence på området, specialiseret mig i at bistå embedsmænd og andre, der som led i deres ansættelsesforhold bliver indkaldt til at afgive forklaring for både undersøgelses- og granskningskommissioner. Jeg har desuden fungeret som partsudpeget dommer i en række faglige voldgiftssager, ligesom jeg aktuelt er udpeget som dommer i regi af Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration).   

Konfliktløsning og retssagsførelse

Som procedureadvokat har jeg møderet for alle instanser og har ført en omfattende mængde retssager igennem to årtier, heraf adskillige principielle der er er blevet trykt/omtalt i både Ugeskrift for Retsvæsen og den retsvidenskabelige litteratur. Som følge af min baggrund som konstitueret landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret, har jeg tillige stor erfaring med retssagsførelse set fra domstolenes perspektiv. Jeg har derfor også praktisk viden om – og forståelse for – de forskellige virkemidler i forbindelse med en retssags gennemførelse. Ydermere er jeg medlem af Foreningen Højesteretsskranken som følge af min interesse for procedure, samt det faktum at jeg har ført flere sager for Højesteret.

Øvrige kompetenceområder

Foruden ovenstående har jeg i flere år beskæftiget mig med forskellige miljøretlige spørgsmål, fast ejendom, strafferet og almindelig kontraktsret i form af aftaleindgåelse, fortolkning mv. Jeg har desuden repræsenteret klienter i flere sager vedrørende foreningsretlige spørgsmål, ligesom jeg har været beskikket som forsvarsadvokat i en principiel sag om strafferetlig forældelse for Højesteret.

Undervisning og specialtilpassede kursusforløb

Sideløbende med mit hverv som advokat har jeg igennem mange år undervist på både Københavns Universitet (den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse), for Advokatsamfundet (advokatuddannelsen), DJØF (efteruddannelse for advokater og jurister), Danske Advokater (efteruddannelse for advokater og jurister) samt på uddannelsen for erhvervsjuridiske fuldmægtige i advokatbranchen. Hertil kommer specialtilpassede kursusforløb for en mængde organisationer og private virksomheder. Jeg er som følge heraf en meget trænet formidler, og tilbyder individualiserede undervisningsforløb, hvad enten over få timer, hele, eller flere dage. Dette uanset om ønsket er specialiserede arbejdsretlige, procesretlige eller andre former for undervisnings- eller kursusforløb.